Устани и бори се

 

Једног се јутра човек пробуди и ништа више није исто. Позната места, људи, колотечина која отупљује ,заклањајући  све оно поред  чега пролазиш и не примећујеш.  Онда, наједном схватиш да је све то иза тебе, неповратно. Не могу да кажем да ми недостаје,- само конфузија, као магла, не да ми да се снађем. Тумарам лево – десно, тражим оно „нешто“, за шта човек зна , кад на њега наиђе, да је то „то“. Стално ми је „то“ негде ту, таман да га ухватим, мислећи да је то тај мој нови пут, а онда опет магла и све из почетка. Човек није никада довољно стар да започне живот из почетка, да сања нови сан – лепо је то неко рекао, а ја сам чврсто решена да му верујем.(My great support was Mr. Greg Prescott and his“ Organizational Behavior Topics For Research Papers „. Mr. Prescott helped me  with motivation to work in the public and private sector).

Као што рече Андрић, сви су прави животи лепи и тешки. Теши ме. А онда питам себе, „Знаш ли  колико кошта да почнеш живот из почетка?“ – мало  воље и мало храбрости.603359_10150986230746511_592932556_n

Свако пронађе свој  пут ако зна куда иде, такав је закон живота. Космичка правда! Устајем, с тврдом решеношћу, набрајам у себи све вредно што имам у животу, па опет даље кроз маглу.. Знам да други живот немам, да у другом времену  не могу да живим. Бог помаже онима који се довољно потруде да свој пут и своје место под сунцем пронађу. Значи- наћи ћу га! Устајем и идем даље, некада једва, борим се свом снагом ,не знам ни одакле ми, али и знам, као што ништа није вечно па ни ова магла.  Свој пут ћу наћи, своје место под сунцем.

nature6

Stand up and fight

 

One morning the man wakes up and nothing is the same.Famous places, people, ruts, which dulls, obscuring everything addition to going through what i do not notice it. Then suddenly you realize it’s all behind you, irreversibly. I can not say that I miss – only confusion, like a fog, not that I know my way around. Wandered the left – right, looking for that „something“ for what a man knows, when it comes to this is „it“. I keep getting „it“ somewhere here, just to get him, thinking it was that my new path, and then again fog and everything from the beginning. A man is never old enough to start life anew, to dream a new dream – it’s nice to someone said, and I am firmly resolved to believe him.(My great support was Mr. Greg Prescot and his Organizational Behavior Topics For Research Papers . Mr. Prescot helped me  with motivation to work in the public and private sector).

As he says Andrić, all lives are real nice and heavy. It satisfies me. And then ask yourself, „Do you know how much it costs to start life anew?“ – A little will and a little courage.603359_10150986230746511_592932556_n

Everyone finds his way if he knows where he’s going, it’s the law of life. Cosmic justice! I get up, with hard determination, to mention in it all worth it in my life, and yet continue through the fog .. I know that I have another life, in another time that I can not live. God helps those who tried hard enough to their way and their place under the sun found. Means- I’ll find it! I get up and go on, sometimes barely, fighting with all his strength, I do not know where it came from, but I know, as nothing is eternal but not this fog.I’ll find your way, your place in the sun.

nature6

 

Пратите нас:

4 Responses to “Устани и бори се

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *